Regulamin Panelu BCE

I. Postanowienia ogólne 
1. Niniejszy regulamin określa definicje, zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Panelu BCE.

II. Panel Respondenta 
1. Panel to program pozwalający uczestniczyć w badaniach marketingowych w zamian za 
wynagrodzenie. 
2. Badanie może mieć formę ankiety połączonej z testowaniem produktów, wywiadu grupowego (tzw. fokusu), badania użyteczności strony internetowej lub aplikacji, ewentualnie ankiety internetowej. Uczestnikom panelu oferujemy również pracę jako Tajemniczy Klient w badaniach jakości obsługi klienta. 

III. Warunki uczestnictwa 
1. Uczestnictwo w Panelu BCE jest dobrowolne i nieodpłatne. 
2. Warunkiem uczestnictwa w Panelu jest: 
a. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego, w tym obowiązkowo podanie adresu emailowego, Imienia i Nazwiska i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych dla celów rekrutacji do badań marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych) 
3. Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie ankiety.bce-badania.pl/index.php/122566?lang=pl 
4. W Panelu nie mogą brać udziału osoby w wieku poniżej 15 lat. 

IV. Udział w badaniach 
1. Uczestnicy Panelu o nowych badaniach informowani są emailowo. Email zawiera informacje o przedmiocie badania, warunkach udziału, czasie trwania oraz wynagrodzeniu za udział w badaniu. 
2. W przypadku ankiet internetowych, jeśli warunki badania (w tym czas trwania ankiety i wynagrodzenie) odpowiadają respondentowi, klika on na link do ankiety podany w emailu i wypełnia ją. 
3. W przypadku niektórych badań, jeśli warunki badania (w tym termin i miejsce badania oraz wynagrodzenie) odpowiadają respondentowi, deklaruje on swoją chęć udziału w badaniu wypełniając krótki formularz zgłoszeniowy, do którego link podany jest w emailu. 
3. Wzięcie udziału w badaniach jest dobrowolne. 
4. Wzięcie udziału w konkretnym badaniu uzależnione jest od spełnienia kryteriów rekrutacyjnych właściwych danemu badaniu. 

V. Wynagrodzenia 
1. Wysokość wynagrodzenia zależy od typu badania oraz kryteriów jakie muszą spełniać uczestnicy. 
2. W badaniach takich jak ankiety połączone z testowaniem produktów, wywiady grupowe (tzw. fokusy) oraz badania użyteczności stron www lub aplikacji, wynagrodzenie wypłacane jest od razu po badaniu w postaci gotówki lub Bonów Sodexo. 
3. W przypadku badań typu Tajemniczy Klient oraz badań internetowych wynagrodzenie wypłacane jest przelewem, najczęściej w ciągu 30 dni od zakończenia badania.

VI. Inne 
1. Panelista zobowiązuje się do nie ujawniania informacji uzyskanych w związku z 
każdym prowadzonym w Panelu badaniem.
2. Usunięcie konta uczestnika Panelu (wraz z jego danymi osobowymi) może zostać dokonane poprzez wypełnienie formularza rezygnacji.

VII. Postanowienia końcowe 
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia uczestnictwa w Panelu i obowiązuje do czasu jego zakończenia. 
2. Organizator zastrzega sobie prawo modyfikowania niniejszego regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym Uczestników Panelu. 

Panel BCE

Jeśli chcesz brać udział w badaniach marketingowych i otrzymywać za to wynagrodzenie zarejestruj się w Panelu BCE

Możesz brać udział w ankietach połączonych z testami produktów w centrach miast, fokusach (czyli wywiadach grupowych), badaniach użyteczności stron www (m.in. metodą eyetracking) oraz przeprowadzać badania jakości obsługi klientów jako Tajemniczy Klient. 


Wysokość wynagrodzenia zależy od typu badania oraz kryteriów jakie muszą spełniać uczestnicy. 

W przypadku ankiet połączonych z testowaniem produktów oraz w przypadku wywiadów grupowych (tzw. fokusów) wynagrodzenie wypłacane jest zawsze zaraz po badaniu w postaci gotówki lub Bonów Sodexo. 

W przypadku badań typu Tajemniczy Klient wynagrodzenie wypłacane jest przelewem, najczęściej w ciągu 30 dni od zakończenia badania.

Osoby, które zgłosiły chęć udziału w badaniach otrzymują emaile z informacjami o zbliżającym się badaniu, w tym o wysokości i formie wynagrodzenia. Osoba rekrutująca do badań może też kontaktować się telefonicznie. 

Uczestnictwo w badaniach wymaga czasami spełnienia określonych kryteriów, w takich przypadkach badanie właściwe poprzedzone jest krótką ankietą z pytaniami rekrutacyjnymi. 

Przejdź do rejestracji w Panelu BCE 

Regulamin Panelu BCE