Zakupy internetowe Polaków

Według badania Gemiusa, 54% Internautów dokonywało kiedykolwiek zakupów on-line. Przy czym 53% Internautów kupowało w polskich sklepach, a 16% Internautów zdarzyło się kupować w sklepach zagranicznych. Osoby, które kupują wyłącznie w zagranicznych sklepach internetowych stanowią 1% badanych. 
Najczęściej kupowane produkty przez Internet to odzież i dodatki (73% Internautom zdarzyło się kiedykolwiek kupić produkt z tej kategorii), książki, płyty, filmy (70%), sprzęt RTV/AGD (58%) i elektronika typu smartfony, tablety, akcesoria GSM. 


Najwięcej badani wydawali na sprzęt RTV/AGD (średnio 98 zł miesięcznie) oraz telefony, smartfony, tablety i akcesoria GSM (średnio 90,3 zł miesięcznie). Źródło danych: Gemius dla e-commers.

Gdzie jeździmy na wakacje. Raport

Według najnowszego raportu GUS dotyczącego wyjazdów turystycznych Polaków, na wakacje w Polsce najchętniej jeździmy nad morze (województwo pomorskie i zachodniopomorskie), natomiast za granicę do Włoch, Chorwacji, Grecji, Czech oraz Hiszpanii.
Na wakacje jeździmy częściej i wydajemy na nie więcej pieniędzy.

W 2017 r. 59% mieszkańców Polski w wieku powyżej 15 lat wzięło udział w minimum jednym prywatnym wyjeździe. Rok wcześniej wyjeżdżało 4,4% Polaków mniej. 


W ciągu roku mieszkańcy Polski odbyli łącznie 68,7 mln podróży (jedno gospodarstwo domowe uczestniczyło średnio w 2,9 wyjazdach) – o 6,8% więcej niż w 2016 r. Zdecydowanie przeważały podróże krajowe – było ich 55,2 mln. W podróżach krajowych więcej było wyjazdów krótkookresowych (2-4 dniowych) – 32,4 mln, natomiast wyjazdów dłuższych, minimum 5-dniowych o prawie 10 mln mniej (22,9 mln).

Liczba podróży zagranicznych mieszkańców Polski wyniosła 13,4 mln  - w tym dominowały podróże trwające 5 dni lub dłużej (10,8 mln).


W 2017 r. wydatki mieszkańców Polski związane z podróżami wyniosły 66,1 mld zł (o 10,6% więcej niż w 2016 r.), z tego 25,0 mld zł (o 10,3% więcej niż w 2016 r.) przypadało na krajowe wyjazdy z noclegami, a 28,2 mld zł (o 12,0 % więcej niż w 2016 r.) na zagraniczne wyjazdy z noclegami oraz 12,8 mld zł na zagraniczne podróże jednodniowe (o 8,0% więcej niż w 2016 r.). 

Przeciętne wydatki jednej osoby na podróż krajową trwającą 2–4 dni wyniosły 310 zł, na podróż trwającą 5 dni lub dłużej – 911 zł, a na zagraniczną odpowiednio 1 473 zł i 2 583 zł. Na jedną zagraniczną podróż bez noclegu jedna osoba przeznaczyła średnio 369 zł.


W 2017 r. podczas podróży krajowych z co najmniej jednym noclegiem, najwięcej turystów odwiedziło województwo pomorskie i małopolskie – odpowiednio 6,2 mln i 6,1 mln osób, następnie mazowieckie i zachodniopomorskie – 5,5 mln i 5,3 mln osób. W czasie podróży krótkookresowych mieszkańcy Polski najczęściej odwiedzali województwo mazowieckie i małopolskie, zaś podczas podróży trwających 5 dni lub dłużej – województwa nadmorskie: pomorskie i zachodniopomorskie. Mieszkańcy Polski za granicę podróżowali głównie do krajów europejskich (92% podróży). Najwięcej podróży (2357 tys.) odbyli do Niemiec, następnie do Włoch (1000 tys.) i Wielkiej Brytanii (971 tys.) oraz Czech (725 tys.), Chorwacji (684 tys.), Grecji (671 tys.), Hiszpanii (662 tys.) i Austrii (424 tys.). 389 tys. podróży mieszkańcy Polski odbyli do Słowacji oraz 365 tys. do Francji. 

Popularnymi krajami podróży mieszkańców Polski były również: Szwecja – 276 tys., Norwegia – 274 tys., Węgry – 271 tys., Bułgaria – 233 tys., Holandia – 216 tys. i Turcja 212 tys. Popularnymi krajami spoza Europy, do których podróżowali mieszkańcy Polski były również Stany Zjednoczone – 141 tys. oraz Egipt – 117 tys. podróży.

Biorąc pod uwagę podróże typowo wakacyjne i rekreacyjne, jako cel podróży najczęściej wybieraliśmy Włochy, Chorwację i Grecję. 

Źródło danych: GUS

Regulamin dostępu do serwisu ankiet internetowych

Dział I.
Postanowienia ogólne

§ 1
W rozumieniu niniejszego regulaminu:

„Regulamin” - niniejszy regulamin serwisu ankietowego BCE, określający w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy i Usługobiorcy;

„Usługodawca” – BCE Michał Omelan,  ul. Prusa 1/2, 43-200 Pszczyna, NIP 646-272-90-17, REGON 366663412, tel. 794 956 353, e-mail kontakt@bce-badania.pl;

„Usługobiorca” – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;

„Serwis” - serwis dostępny pod adresem http://ankiety.bce-badania.pl/ 

„Usługa”, „Usługi” - usługa lub usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, wymienione i realizowane w oparciu o niniejszy Regulamin;

Usługa Subskrypcji Konta – Usługa, polegająca na zapewnieniu dostępności do Konta w ramach Serwisu i zarządzania Kontem po dokonaniu Rejestracji; przez pierwsze 7 dni od dnia dokonania Rejestracji Usługa Subskrypcji Konta jest Usługą Bezpłatną;

Umowa o świadczenie Usługi – zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę i korzystanie z nich przez Usługobiorcę, w tym prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy, opisane w niniejszym Regulaminie, celem przedstawienia i utrwalenia warunków świadczenia Usług i postanowień umownych dotyczących Usług. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

§ 2
Niniejszy Regulamin określa w szczególności: rodzaje i zakres Usług, zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, zasady korzystania z Serwisu, warunki zawierania i rozwiązywania Umów o świadczenie Usług, zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
Każdy Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Usług.

Dział II
Korzystanie z Serwisu

§ 1
Przedmiotem świadczenia Usług jest umożliwianie korzystania z zawartości Serwisu, zgodnie z udostępnianymi funkcjonalnościami Serwisu, charakterem danej Usługi oraz własnymi potrzebami, z zastrzeżeniem przestrzegania obowiązującego prawa.

§ 2
Usługi świadczone za pośrednictwem Serwisu mogą być bezpłatne lub płatne.
Usługą bezpłatną jest usługa Subskrypcji Konta przez pierwsze 7 dni od dnia dokonania Rejestracji Usługą płatną jest usługa Subskrypcji Konta po dokonaniu zapłaty zgodnie z Cennikiem oraz dodatkowe opcjonalne usługi wyraźnie oznaczone jako płatne.
Cennik Usług Płatnych, zawierający Ceny, dostępny jest na stronie internetowej pod adresem http://www.bce-badania.pl/2018/07/ankiety-internetowe.html. Cennik zawiera ponadto informacje o należnym podatku. Ceny oraz informacje o należnym podatku przedstawiane są w złotych polskich.

Dział III
Umowa o świadczenie Usługi

Rozdział 1
Umowa o świadczenie Usług Bezpłatnych

§ 1
Warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta (Okres testowy) jest wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego pod adresem http://ankiety.bce-badania.pl/index.php/733683?lang=pl oraz zaakceptowanie niniejszych warunków świadczenia usług.

W przypadku Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta Usługodawca potwierdza Usługobiorcy fakt rozpoczęcia świadczenia Usługi, tworząc konto w serwisie i przesyłając na podany w formularzu email login i hasło do konta w serwisie BCE. 

§ 2
Umowa o świadczenie Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta (Okres próbny) jest zawierana na okres 7 dni od dnia Rejestracji.

Usługobiorca ma możliwość korzystania z Konta po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, zawierając z Usługodawcą Umowę o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

W przypadku, gdy w ramach Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta ważność Konta ustała, tzn. upłynął termin 7 dni, na jaki Umowa o świadczenie Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta została zawarta i nie dokonano zwarcia Umowy o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta, Usługodawca dokonuje Archiwizacji.

Archiwizacja w przypadku skorzystania z Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta trwa przez okres 1 (jednego) miesiąca liczonego od dnia zakończenia korzystania z Okresu testowego (tj. po upływie okresu, na jaki Umowa o świadczenie Bezpłatnej Usługi Subskrypcji Konta została zawarta). Po upływie okresu Archiwizacji informacje przechowywane w ramach Konta zostają bezpowrotnie usunięte.

Rozdział 2
Umowa o świadczenie Usług Płatnych

§ 1
Warunkiem zawarcia Umowy o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu przed faktycznym rozpoczęciem korzystania z Usługi i jego akceptacja, podanie danych oznaczonych przez Usługodawcę, jako niezbędne do korzystania z Usługi, przesłanie ich do Usługodawcy (czynności te wykonywane są wraz z rozpoczęciem Okresu próbnego) oraz dokonanie płatności według Cennika.

Szczegółowy zakres Płatnej Usługi Subskrypcji Konta, zawarty jest na stronie internetowej pod adresem URL:
http://ankiety.bce-badania.pl/index.php/733683?lang=pl.

Brak płatności uniemożliwia korzystanie z usługi po wygaśnięciu okresu testowego.

§ 2
Dostęp do Konta w ramach Płatnej Usługi Subskrypcji Konta uruchamiany jest w przeciągu 24 godzin od momentu wpłynięcia na konto bankowe Usługodawcy należności za Usługę, tj. kwoty odpowiadającej Cenie i należnemu podatkowi (zgodnie z Cennikiem. Dokonanie zapłaty i okres, jakiego opłata dotyczy, warunkują ustalenie długości i potwierdzenie obowiązywania okresu ważności Konta.

§ 3
Umowa o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta zawierana jest na czas nieoznaczony, przy czym dostęp do Konta w ramach tej Usługi zostaje zawieszony w przypadku upływu okresu ważności Konta i niedokonania przez Usługobiorcę płatności za przedłużenie korzystania z Konta zgodnie z Cennikiem - do dnia dokonania należnej płatności.

W przypadku, gdy w ramach Płatnej Usługi Subskrypcji Konta ważność Konta ustała, tzn. upłynął termin końcowy okresu, za jaki uiszczono opłatę za Usługę i nie dokonano płatności zgodnie z Cennikiem w celu przedłużenia okresu ważności Konta na kolejny okres, Usługodawca dokonuje Archiwizacji.

Archiwizacja w przypadku skorzystania z Płatnej Usługi Subskrypcji Konta trwa przez okres 1 (jednego) miesiąca od daty upłynięcia terminu ważności Konta. Po upływie tego okresu informacje przechowywane w ramach Konta zostają bezpowrotnie usunięte, a Umowa o świadczenie Płatnej Usługi Subskrypcji Konta zostaje rozwiązana.

Rozdział 3

Rozwiązanie Umowy

§ 1
Usługobiorca może rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres: kontakt@bce-badania.pl. 

Usługobiorca może również rozwiązać umowę poprzez brak pierwszej lub kolejnej opłaty za Płatną Subskrypcję Konta.

Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o świadczenie Usługi za 14 - dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako istotne naruszenie przez Usługobiorcę postanowień Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę umotywowane obiektywnymi względami. Usługodawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Usługobiorcę podczas Rejestracji.

Dział IV
Obowiązki i odpowiedzialność Usługodawcy i Usługobiorcy

§ 1
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za informacje umieszczane w Serwisie przez Usługobiorców.

Usługobiorca oświadcza, że wszelkie dane dotyczące tego Usługobiorcy podawane przed skorzystaniem z Usług są w całości prawdziwe, aktualne i pełne oraz że stanowią jego rzeczywiste dane.

Usługobiorca zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta osobom innym niż Usługobiorca.

Usługobiorca zobowiązuje się do zastosowania najwyższej staranności w zakresie ochrony swojego loginu oraz hasła przed dostępem osób nieuprawnionych, w szczególności zobowiązuje się nie udostępniać ich osobom trzecim.

Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu czynności faktycznych i prawnych dokonanych w ramach funkcjonalności Serwisu przez osoby trzecie z wykorzystaniem jego Konta i danych w nim zawartych, w szczególności w zakresie realizacji płatności z tytułu zamówionych Usług Płatnych. Usługobiorca przyjmuje pełną odpowiedzialność z tytułu takich czynności zrealizowanych z użyciem przypisanego mu Konta i danych w nim zawartych, jak za własne czynności.

Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, sprzecznymi z dobrymi obyczajami lub naruszających interesy Usługodawcy.
Usługodawca może zablokować dostęp do Konta zawierającego treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub będące niezgodnymi z interesami Usługodawcy lub usunąć takie Konto.

Usługobiorca zobowiązany jest do wykonywania zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu przez cały okres korzystania z Usług, za wyjątkiem zachowania w poufności informacji na temat loginów i haseł (obowiązek ten trwa bezterminowo).

§ 2
W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, Usługobiorca jest zobowiązany do naprawienia szkody powstałej w wyniku tego naruszenia po stronie Usługodawcy.

§ 3
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przerw w funkcjonowaniu Serwisu, jeżeli są one spowodowane naprawą, konserwacją bądź modyfikacją sprzętu lub oprogramowania (które to prace trwają nie dłużej, niż 1 godzina w tygodniu) oraz przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.

§ 4
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe wskutek nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez Usługobiorcę, w szczególności za ujawnianie haseł do Konta, ujawnianie danych osobowych oraz za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub usunięcia Konta dokonanych przez Usługodawcę zgodnie z niniejszym Regulaminem, a także powstałe na skutek szkody zaistniałej w wyniku modyfikacji kodu Serwisu lub nieumiejętnego jego wykorzystania.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez Usługobiorcę spowodowanych czynnikami zewnętrznymi lub innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy.

§ 5
Usługodawca zastrzega sobie prawo do przechowywania danych informatycznych niezbędnych do dostarczania Usługi, w szczególności plików tekstowych, w urządzeniach końcowych Usługobiorcy przeznaczonych do korzystania z tych Usług.

Dział V
Ochrona danych osobowych

§ 1
Usługodawca jest administratorem danych osobowych Usługobiorców. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: e.pirog@bce-badania.pl lub korespondencyjnie: ul. Prusa 1/2, 43-200 Pszczyna.

Dane osobowe Usługobiorców przetwarzane są w celu korzystania z Usług, zawarcia i realizacji Umowy o świadczenie takiej Usługi, rozliczenia Usługi  w przypadku Usług Płatnych, rozpatrzenia pytań i reklamacji w przypadku ich złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z Usługi, a także w celach archiwizacyjnych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń, w celach kontaktowych i w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej.

W powyższych celach dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o: art. 6 ust 1 pkt b, c i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. odpowiednio w związku z zawarciem i realizacją wzajemnych praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usługi, przepisów prawa regulujących zwłaszcza kwestie archiwizacyjne (przepisy dotyczące rachunkowości, przepisy dotyczące upływu terminu przedawnienia roszczeń) oraz w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, rozumianych jako w szczególności bieżący kontakt, przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji, dochodzenie roszczeń, marketing bezpośredni własnych produktów i usług prowadzony w formie tradycyjnej. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją Umowy będą przetwarzane do czasu jej finalizacji, a w celach archiwizacyjnych – nie dłużej, niż do momentu upływu właściwego terminu przedawnienia roszczeń.

Za odrębnie wyrażoną zgodą dane osobowe mogą być przetwarzane w celach marketingowych w związku z przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a RODO. W takim przypadku dane będą przetwarzane w powyższym celu do czasu odwołania zgody.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania (sprostowania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

§ 2
Usługobiorca zobowiązuje się do umieszczania w Serwisie wyłącznie informacji, w tym danych osobowych dotyczących Usługobiorcy lub innych osób w sposób zgodny z prawem oraz nienaruszający praw osób trzecich.

§ 3
Usługobiorca zobowiązuje się do nieumieszczania danych osobowych osób trzecich w Serwisie, jeżeli nie posiada do tego właściwej podstawy prawnej. W szczególności Usługobiorca nie może importować do Serwisu adresów e-mail oraz innych danych, należących do osób, które np. nie wyraziły bezpośrednio Usługobiorcy zgody na przetwarzanie danych osobowych lub otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

W celu przekazania przez Usługobiorcę danych osobowych osób trzecich Usługodawcy konieczne jest zawarcie umowy o przetwarzanie danych w formie pisemnej. Za obecność takiej umowy odpowiada Usługobiorca.

Usługodawca zastrzega prawo do usunięcia z Serwisu danych osobowych osób trzecich umieszczonych w nim w sposób niezgodny z postanowieniami ustępów poprzedzających.

§ 4
Usługobiorca nie może wysyłać za pomocą Serwisu wiadomości będących niezamówioną informacją handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

§ 5
Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie Serwisu, dane (w szczególności dane osobowe) umieszczone w Serwisie przez Usługobiorcę, obecność i poprawność procedur i instrukcji przetwarzania danych osobowych wdrożonych przez Usługobiorcę.

Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za zgodność informacji posiadanych przez Usługobiorcę i przetwarzanych przez Usługobiorcę za pośrednictwem Serwisu z wymogami prawa, a w szczególności z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. – przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), o ochronie danych osobowych, cel i sposób wykorzystywania Serwisu według jego przeznaczenia do korzystania z danej Usługi, w tym za zgodne z prawem przetwarzanie przez Usługobiorcę danych osobowych osób trzecich oraz za uprawniony sposób przesyłania przez Usługobiorcę treści handlowych drogą elektroniczną, pozostając w zgodzie z obowiązującym prawem.

W przypadku umieszczenia przez Usługobiorcę w Serwisie danych osobowych osób trzecich bez zawarcia umowy o przetwarzaniu danych, lub wbrew jej postanowieniom, pełną odpowiedzialność za ich umieszczenie w Serwisie ponosi Usługobiorca.

§ 26
Dalsze informacje związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych Usługobiorców zawarte są w Polityce Prywatności dostępnej na stronach internetowych Serwisu.

Dział VI
Postępowanie reklamacyjne

§ 1
Usługobiorca może złożyć reklamację, jeżeli Usługa, z której korzysta, nie jest realizowana lub jest realizowana niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usługi należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres kontakt@bce-badania.pl.

§ 2
W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, Usługobiorca może podać w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótki opis przyczyn uzasadniających reklamację.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Usługodawca zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

§ 3
Rozpatrzenie reklamacji następuje w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia wpłynięcia do Usługodawcy e-maila ze zgłoszeniem reklamacji.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail, z którego reklamacja wpłynęła.

Dział VII
Zmiana regulaminu i Postanowienia końcowe

§ 1
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.08.2018 r. i jest dostępny na stronie internetowej Serwisu.

W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Usługodawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Serwisu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Usługobiorcę adres e-mail.

W przypadku zmiany treści Regulaminu, Usługobiorca ma prawo do wypowiedzenia Umowy o świadczenie Usługi w terminie 14 dni od dnia powiadomienia go o zmianie Regulaminu, przesyłanego przez Usługodawcę z odpowiednim wyprzedzeniem – 21 dni kalendarzowych.

§ 2
Prawem właściwym dla zawarcia Umowy o świadczenie Usługi jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami - sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Usługodawcą a Konsumentem na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.